Drodzy Rodzice

Dbając o bezpieczeństwo uczestników obozu przygotowujemy się do wakacji uwzględniając wytyczne zamieszczone na https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Zgodnie z tymi wytycznymi zostanie ograniczona liczba uczestników w grupach, na obozie, w pokojach. Dzieci będą miały stały dostęp do środków higienicznych i dezynfekujących.

Obsługa obiektu, będzie prowadziła na bieżąco działania mające na celu utrzymać obiekt w stanie czystości zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Szczególny nacisk zostanie położony na przestrzeganie zasad higieny osobistej, myciu rąk, dbałość o wietrzenie pomieszczeń itp.

W tym celu na początku obozu cała grupa zapozna się i zostanie przeszkolona do przestrzegania Regulaminu Bezpieczeństwa Sanitarnego.

Na terenie obiektu znajdują się izolatki, apteczka obozowa wyposażona jest w termometr bezdotykowy (będzie przeprowadzany regularny pomiar temperatury obozowiczów i kadry). Organizator podpisał umowę z pielęgniarką, która jest na każde wezwanie w razie zaistniałej konieczności.

Program wypoczynku realizowany będzie na terenie obiektu (mamy do dyspozycji kilka hektarów pól, łąk i lasów + osada).

Do minimum zostaną ograniczone wyjścia poza teren obiektu.

Na teren obiektu nie będą mogły wejść, ani przebywać osoby trzecie, w tym również rodzice.

W związku z wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem sanitarnym, niektóre zajęcia będą miały zmienioną formułę lub zostaną odwołane np. wyjazd do Łomży.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki i środki higieniczne. Natomiast maseczki nie będą wymagane podczas przebywania i zabaw na terenie obiektu.

 

Regulaminu Bezpieczeństwa Sanitarnego

 1. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. ( druk oświadczenia w załączeniu, należy dołączyć do dokumentów uczestnika obozu w dniu wyjazdu).
 2. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci ani rodzice nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie.
 3. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego.
 4. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora,  oraz zaznaczenia tej informacji w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych.
 6. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby.
 8. Każdy uczestnik będzie miał regularnie sprawdzaną temperaturę ciała.
 9. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych.
 10. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest  odbiór dziecka, najpóźniej do
  12 godzin od momentu poinformowania rodzica.
 11. Rodzice odprowadzający dzieci na wyjazd nie mogą wchodzić do autokaru.
 12. Tylko jeden rodzin/opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru.
 13. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki/ochrony na twarz.
 14. Podczas obozu uczestnika obowiązuje:

– dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych,

– częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych
przedmiotów,

– zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych
uczestników.

DO POBRANIA   OŚWIADCZENIE RODZICA

Jednocześnie informujemy, że powyższe zasady mogą ulegać zmianie przed i w czasie trwania obozów, wraz ze zmieniającymi się wytycznymi instytucji, które je ogłaszają. Będziemy bieżące informacje zamieszczać na naszej stronie www.dziuplatropicieli.pl

Zapraszamy również do kontaktu, tel. 505064402 dziuplatropicieli@gmail.com

Szanowni Rodzice, te wakacje będą wyjątkowe ze względu na wyjątkową sytuację, wiemy, że możemy liczyć na Państwa wyrozumiałość i życzliwość. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby i tym razem dzieciaki wróciły z wypoczynku zdrowe i szczęśliwe.

Start typing and press Enter to search