Drodzy Rodzice

Dbając o bezpieczeństwo uczestników obozu przygotowujemy się do wakacji uwzględniając wytyczne zamieszczone na https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz

Zgodnie z tymi wytycznymi zostanie ograniczona liczba uczestników w grupach, na obozie, w pokojach. Dzieci będą miały stały dostęp do środków higienicznych i dezynfekujących.

Obsługa obiektu, będzie prowadziła na bieżąco działania mające na celu utrzymać obiekt w stanie czystości zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Szczególny nacisk zostanie położony na przestrzeganie zasad higieny osobistej, myciu rąk, dbałość o wietrzenie pomieszczeń itp.

W tym celu na początku obozu cała grupa zapozna się i zostanie przeszkolona do przestrzegania Regulaminu Bezpieczeństwa Sanitarnego.

Na terenie obiektu znajdują się izolatki, apteczka obozowa wyposażona jest w termometr bezdotykowy (będzie przeprowadzany regularny pomiar temperatury obozowiczów i kadry). Organizator podpisał umowę z pielęgniarką, która jest na każde wezwanie w razie zaistniałej konieczności.

Program wypoczynku realizowany będzie na terenie obiektu (mamy do dyspozycji kilka hektarów pól, łąk i lasów + osada).

Do minimum zostaną ograniczone wyjścia poza teren obiektu.

Na teren obiektu nie będą mogły wejść, ani przebywać osoby trzecie, w tym również rodzice.

W związku z wytycznymi związanymi z bezpieczeństwem sanitarnym, niektóre zajęcia będą miały zmienioną formułę lub zostaną odwołane np. wyjazd do Łomży.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki i środki higieniczne. Natomiast maseczki nie będą wymagane podczas przebywania i zabaw na terenie obiektu. W obozach mogą brać udział tylko dzieci zdrowe, zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. ( druk oświadczenia w załączeniu, należy dołączyć do dokumentów uczestnika obozu w dniu wyjazdu).

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem rodziców w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem obozu, dzieci ani rodzice nie powinny zamieszkiwać z osobą przebywającą na kwarantannie. Dzieci powinny być poinformowane i poinstruowane przez rodziców o ogólnych zasadach higieny i dystansu społecznego. Jeżeli uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić go na cięższy przebieg choroby, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora,  oraz zaznaczenia tej informacji w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika.

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych sanitarnych. Dzieci powinny być wyposażone w maseczki/ osłonę na twarz. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników obozu muszą dysponować możliwością niezwłocznego odbioru dziecka z obozu w przypadku pojawiania się niepokojących objawów choroby. Każdy uczestnik będzie miał regularnie sprawdzaną temperaturę ciała. Rodzice nie będą mieli możliwości wejścia na teren ośrodka. Rejestracja odbędzie się w specjalnie przygotowanych warunkach sanitarnych. W przypadku zachorowania dziecka konieczny jest  odbiór dziecka, najpóźniej do 12 godzin od momentu poinformowania rodzica. Rodzice odprowadzający dzieci na wyjazd nie mogą wchodzić do autokaru. Tylko jeden rodzin/opiekun może odprowadzić dziecko do autokaru. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki/ochrony na twarz. Podczas obozu uczestnika obowiązuje: – dezynfekcja rąk za każdym razem przy wejściu do pomieszczeń wspólnych, – częste i dokładne mycie rąk, po zajęciach, przed posiłkami, po korzystaniu ze wspólnych przedmiotów, – zgłaszanie informacji do wychowawcy o złym samopoczuciu własnym lub innych uczestników.